797 585 782 22 243 94 23 biuro|stone-group.pl| |biuro|stone-group.pl
Vat 8%
Profesjonalne doradztwo
Negocjowanie cen
Usługa montażu
Obsługa całej Polski
Wysyłamy próbki
Jak zaoszczędzić? Skorzystaj z 8% VAT-u na zakup materiałów wraz z montażem
Naszym klientom oferujemy kompleksowe doradztwo. Z przyjemnością pomożemy w wyborze najlepszego produktu do Państwa projektu
Dokonali już Państwo wyboru - porozmawiajmy o cenie!

Zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego na które odpowiemy najpóźniej w ciągu 24h.

Jestem zainteresowana/y ofertą na wykonanie elewacji.

 

Załącz dokumenty, np. projekt, zdjęcie


Dowiedz się więcej o montażu na www.superelewacje.pl
 

* - pola wymagane
Gwarantujemy kompleksową obsługę oraz realizacją zamówień na terenie całego kraju
Zamów zestaw próbek naszych płytek i wybierz spośród nich stylową dekorację do swojego wnętrza

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób nabywania przez Klienta towarów u Sprzedawcy, a w szczególności zasady składania zamówień u Sprzedawcy, zasady dostarczania Klientowi zamówionych towarów i usług przez Sprzedawcę, zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów i usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 roku
 3. Regulamin jest wiążący zarówno dla Sprzedawcy tj. Spółki Stone Group Sp. z.o.o jak i dla Klienta korzystającego z usługi tego Sklepu.
 4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 6. Informujemy o zakazie dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – spółka Stone Group Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 65 01-355 Warszawa. NIP 118-209-12-32 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469693, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. Klient – podmiot, który zamierza nabyć towary lub usługi u Sprzedawcy, podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta Klienta w Sklepie i zawiera transakcję ze Sprzedawcą
 3. Konsument – zgodnie z treścią przepisu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94) osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych podmiotu rejestrowanego czyli Klienta: to jest imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować, a następnie potwierdzenie wyżej wymienionych danych przez Sprzedawcę i przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej poprawność a tym samym skuteczną rejestrację.
 5. Konto Klienta – powstały wskutek rejestracji obraz zmiany stanu danych wprowadzonych wskutek rejestracji.
 6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sprzedawca dokona skompletowania i nadania zamówienia do Klienta lub dokona skompletowania i dostarczenia zamówienia do Biura odbioru zamówień.
 8. Biuro odbioru zamówień – jest to lokal przedsiębiorstwa Sprzedawcy, znajdujący się w Warszawie pod adresem ul. Powstańców Śląskich 65 01-355 Warszawa., w którym można osobiście odbierać zamówienia po wcześniejszym zarezerwowaniu przez Klienta towaru do zakupu osobistego
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 §3  ZMIANY REGULAMINU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania treści Regulaminu.
 2. Sprzedawca może zmienić warunki Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę jednak termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z prowadzenia Konta Klienta z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zamówienia Klienta złożone do momentu odmowy akceptacji Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. O zmianach w Regulaminie Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawca.
 4. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie tylko do celów realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

 § 4. DANE OSOBOWE- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem ceglynaelewacje.pl w zakładce Polityka prywatności

 

§ 5. OFERTA SKLEPU

 1. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 2. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż jest realizowana na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny. Zmiany w powyższym zakresie pozostają bez wpływu na zamówienia złożone do chwili ich wprowadzenia.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były jak najbardziej zbliżone do ich rzeczywistych cech jednakże ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie, iż mogą wystąpić pewne różnice tonalne w kolorze wypału cegieł i płytek pomiędzy poszczególnymi partiami jednakże są to bardzo nieznacznie różnice a producenci dbają o zachowania tego samego składu gliny oraz mieszaniny barwników.

 

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile sprzęt komputerowy Klienta spełni następujące wymagania techniczne;
  • rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,
  • głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
  • przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,
  • włączona obsługa Javascript
  • włączona obsługa cookies,
  • program Adobe Flash Player

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia zamówienia, przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

 

§ 7. KONTO KLIENTA

 1. Umowa z Klientem o założenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Dokonując rejestracji Konta Klienta Klient personalizuje swój login i hasło które będą przypisane odrębnie do każdego Klienta. Dodatkowo Klient zobowiązuje się do wskazania imienia i nazwiska, danych adresowych, telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
 3. Wydając Sprzedawcy dyspozycję rejestracji Konta Klienta, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) w celu składania i realizacji zamówień towarów i usług przez Sprzedawcę.
 4. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 2 powyżej Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Spółce informacje o zakresie zmiany i wskazanie nowych aktualnych danych.
 5. Klient ma prawo zażądać od Sprzedawcy usunięcia Konta Klienta, a Sprzedawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
 6. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Sprzedawcy pisemnie, podając swój login i hasło identyczne z tymi jakie osoba upoważniona podała przy Rejestracji Konta Klienta. Żądanie usunięcia Konta Klienta jest dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu Żądania i weryfikacji informacji, o których mowa powyżej.
 7. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.

 

§ 8. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 3. Zamówienia na produkty są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
 4. Każdorazowo Klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia, który jest uzależniony od dostępności towaru.
 5. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany przy Rejestracji Konta Klienta.
 6. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 7. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata za towar oraz transport towaru. Przy czym w przypadku odbiorów osobistych opłata za transport nie jest wymagana.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia całości należności za towar oraz za jego transport na konto Sprzedawcy – spółki Stone Group Sp z o. o. W przypadku odbiorów osobistych realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą wpłynięcia całości należności za towar.
 9. Na zamówieniu należy podać kompletne dane do faktury, adres wysyłki wraz z kodem pocztowym, nr telefonu kontaktowy.
 10. Koszt transportu jest uzależniony od wagi przesyłki.
 11. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący.
 12. Wydanie towaru następuje według wyboru Klienta: przez dostawę towaru do miejsca wskazanego przez Klienta - przesyłką kurierską  bądź odbiór osobisty w Biurze odbioru zamówień – salonie przy ul. Powstańców Śląskich 65 01-355 Warszawa – koszt 0 PLN.
 13. Dostawa towaru do Klienta następuje za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 21 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu i to w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 15. Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora.
 16. Kupujący dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.
 17. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - spisania protokołu reklamacyjnego. Stanowi to podstawę do dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej.


§ 9. CENY

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów i usług są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać zmian cen towarów i usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów i usług.
 3. Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy.
 4. W przypadku towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specjalnej specyfikacji Klienta cena może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, celem zaakceptowania oferty.


§ 10. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za brak zgodności towaru z umową w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827)
 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli brak zgodności towaru z umową zostanie stwierdzony przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi
 3. Reklamację wadliwego towaru można złożyć do Sprzedawcy dokładnie opisując zauważoną wadę , żądając naprawy lub wymiany towaru.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu do Biura odbioru zamówień jeśli towar był odbierany osobiście lub gdy było to zamówienie wysyłkowe odesłać wadliwy towar na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem "reklamacja" .
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie
 7. Jeżeli sprzedawca odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową, lub mimo próby doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową niezgodność występuje nadal, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy. Takie samo uprawnienie przysługuje klientowi, gdy brak zgodności towaru jest na tyle istotny, że uzasadnia wystąpienie z takim żądaniem.
 8. Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy,  Sprzedawca ponosi koszty przesyłki reklamowanego produktu. Koszt przesyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie dostarczonego Klientowi towaru z oglądanymi na stronie internetowej Sprzedawcy, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU ORAZ WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w ust. 2 poniżej bez ponoszenia kosztów.
 2. Zwracane produkty nie powinny nosić śladów użycia, powinny zostać odesłane w oryginalnym opakowaniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dostarczyć towar w stanie niepogorszonym wraz z dowodem zakupu do Biura odbioru zamówień jeśli towar był odbierany osobiście lub gdy było to zamówienie wysyłkowe odesłać towar na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem "odstąpienie od umowy zawartej na odległość". Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się  poniżej.
 7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili doręczenie Sprzedawcy towaru.
 8. Za zmniejszenie wartości towaru odpowiedzialność ponosi Klient.
 9. W przypadku chęci wymiany zamówionego towaru należy zwrócić towar zgodnie z procedurą "odstąpienie od umowy zawartej na odległość" i złożyć ponownie zamówienie u Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zastrzega, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta w tym m.in. w przypadku zamówienia przez Klienta towaru wyprodukowanego według jego specyfikacji lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827).
 3. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Klienci o nas